SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE (1)

SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE – ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO (1.)

Zakon o sudijama- predlog izmene

Sudije se odavno ponašaju samovoljno smatrajući da je to njihovo pravo. Šikaniranje gradjana linijom bezzakonja odomaćilo se odavno. Sudije zloupotrebljavaju one članove Zakona o sudijama koji im daju veću slobodu u odlučivanju.To su članovi 1, 3 a posebno 22.
I pretsednici sudova saglasni su sa ovim zloupotrebama pa ih i podržavaju.
Sudije smatraju za normalno da gradjanin na sudu ako nema advokata mora da gubi. Nigde nije rečeno da gradjanin mora imati advokata tj. da mora biti nepismen. Tako je očigledno da sudije ne trpe pismene gradjane koji umeju koristiti knjige zakona. Očigledno je da su sudije ljubomorne na pismene gradjane tj. da su sudije nedovoljno pismene.
Ova sudska samovolja je toliko razvijena da i službenici suda smatraju (imaju Svoje Mišljnje) da tužba bez advokata nema vrednosti.
Ovoj zemlji su ipak potrebnbi pismeni a ne nepismerni gradjani što sudije ne mogu da shvate.
U zakonu o sudijama naglašeno je ;
čl.1.(stav 1)Sudija je nezavistan u postupanju i donošenju odluka.
čl.1(2) Sudija sudi na osnovu ustava i zakona.
čl.3(2) Sudija je dužan …. po svojoj savesti u skladu sa vlastitim …tumačenjem prava….
čl.22(1) Sudija je slobodan u zastupanju svoga shvatanja ….i primeni prava.
čl.22(2) Sudija nije dužan da ikome …..objašnjava svoja pravna shvatanja ….izuzev u obrazloženju odlike ili kada zakon to posebno nalaže.
Navederni članovi zakona odgovaraju sudstvu daleko jačih tradicija . dajeko jače kulture i daleko jačih osećanja odgovornosti.
Ti članovi zakona daju sudiji ULOGU BOGA ali mi gradjani smatramo da sudija NIJE BOG.
Ovi članovi daju sudiji pravo NEMORALA pa tako potstiču nemoral u celome društvu.Sudija je samo plaćeni službenik u sližbi Prava i Pravde.
Dali je sudija intelektualac? Praksa pokazuje- malo koji – nažalost.
Istie članove zakona , pokazuje praksa, sudije koriste kada sudjenje pokreće „sitan“ gradjanin koji nije funkcioner i tu nema pravde a posebno ako nema srpsko ime.
Ti članovi treba da štite sudije od uticaja „moćnika“ ali ih zloupotrebljavaju protiv običnih gradjana u korist uticajnih.
Stoji činjenica da i Vojislav Šešelj množe biti izabran za profesora prava ali to nije opravdanje za sudijsku samovolju. Sudjenje „po savesti“i u „skladu sa vlastitim tumačenjem prava“ iz člana 3(2) protivno je članu 1(2). Savest je imao i Adolf Hitler kao i s vi ostali kriminalci . Za sudiju se unapred nezna dali je sklon zloupotrebama i dali je mentalno zdrav . Sudija ne prolazi kroz psihotest („sramota“) . Zato je“ tumačnje prava i savest“ znak da Zakon Nije važan.
U vezi člana 22 ;
Ako je sudija učini neki prekršaj ili doneo vazakonsku odluku NE MORA SE OD NJEGA OČEKIVATI posebno objašnjenje .KONTROLNI ORGAN može preduzimati kaznene mere nezavisno od daljeg stava sudije. To bi bilo isto kao kada krivično osumnjičeni na sudu ćuti trj. „brani se ćutanjem“ ali sud i dalje sudi.
Pojam“svoja shvatanja“ je izuzetno opasan po pitanju pravde i pretstavlja nepoštovanje zakonitosti pa tako ni društvenog poretka. To je rušenje društvenoig poretka.

Sudijaka samovolja je sasvim očigledna. Tako na pr. Apelacioni sud u Beogradu GŽ 6855/11 oslobadja Narodnu banku od svih zakona jer postoji poseban Zakon o Nar. banci.
Odavno je postalo uobičajeno da se pretsednici pozivaju na čl.22 kako bi oslobodili svoga sudiju od odgvornosti.

Predlog je da se učini sledeće.
U članu 1 stavove 1 i 2 stopiti u jedan koji bi glasio:Sudija ne sme prihvatati sugestije onih koji sudjenjem nisu oibuhvaćeni i sudi na osnovu ustava i zakona . Nezavisan je u donošenju odluka.
čl.3(2) briše se
čl. 22 briše se

Presuda je „U ime naroda“ što je licemerno.Morala bi biti „U ime zakona a po sudiji… “
Zapisnik se vodi po diktatu sudije . To je selekcija a ne stvarni uvid u sudjenje.
Zapisničar bi morao da unosi po mogućstvu svaku izgovorenu reč bez obzira ko je izgovorio.

Treba uvesti interno ispitivanje sudijske odluke ako stranaka to zahteva pa bi tako i pretsednik suda imao obavezu da vodi računa o moralnosti suda jer on nije „goli“ činovnik već stučno lice.