NOVAC – primarna emisija – razmisliti

Dobronamerni ekonomista piše u novinama pre par meseci da šrtampanje novca za otkup hartija od vrednosti uglavnoim nije prihvaćeno u stručnim krugovima. Zapaža se da tu postoje stvarne smetnje ali i strah od inflacije.
Hartija od vrednosti !! Šta je to?
Morali se tako ako se radi o primarnoj emisiji?
Ako se radi o novcu za najveće poslove jedne države u okviru Javnih Radova koje bi izvodile domaće firme te hartije od vrednosti neće imati prednost nad gotovinom- keš.
Ako se radi o tačno definisanim potrebama društva situacija je sasvim povoljna . – pa i bez tih „hartija“ već direktno – naštampani novac u ruke onoga ko ga je ZARADIO- na NOVOM POSLU.
Stiče se utisak da naši ljudi pod „primarna emisija“ vide uvek te vrednosne papire (potvrde o pazajmici).

Tako su ih u školi učili. Tako su usmereni u razmišljanju.
Ali, ali Srbija je u tolikim teškoćama da rutinska znanja više ne pomažu. Treba se nečega setiti. Kao da se plaše i pored najbolje volje da RAZMISLE da se NAVIKNU i na DRUGI OBLIK PRIMARNE EMISIJE makar to više tako i ne zvali.
To je TO; novac u ruke onoga koji ga je zaradio bez ovih posebnih hartija.
Javni Radovi kao Gradjevina i Zdravstvo su sasvim pogodni za štampanje svežeg novca jer tu niko nikome ništa ne duguje. Tako naštampani novac osta bi „uzidan“ u novim objektima te bi bilo OČIGLEDNO da ga ne treba nikome vraćati.
Takav novac u Zdravstvu buo bi „ukopan“ u zdravlje naroda pa ga i ovde nikome ne treba vraćati
To je najvažnije. Da niko nikome ništa ne duguje
Štampanjem para za Javne Radove država finasira samu sebe ,svoju izgradnju i tu nema dugovanja. -TO je Najvažnije. Mogućnost zloupotrebe je mala jer putevi novca su kratki , bez većeg broja postrednika, lako ih je komtrolisati.
Ekonomija NIJE čvrsta nauka pa da se mora svaki školski princip poštovati. Ustvari, Vrednosni Papir nije od Boga dat. On je izmišljen jer ljudi jedan drugome ne veruju – da će dugove vraćati. Zato kažu „potpiši“ da su novac uzeo – a da bi ga vratio.
Kod štampanja novca koji odlazi u Javnu gradjevinu i Zdravstvo niko nije dužan. Taj novac se ne vraća i niko ga ne očekuje nazad.
Ekonomija nije jaka nauka kao mašinstvo ili druga prirodna nauka. U mašinstvi se moraju poštovatim prirodni zakoni jer u suoprotnom mašina nebi radila. Tako na pr. termodinamika nije izmišljena kao vrednosna hartija.
U „labavboj“ nauci ekonomiji papir je izmišljen zbog nepoverenja i zato se ne mora poštovati. Taj papir (potvrda o pozajmici) je dokaz medjuljudskog nepoverenja i zato je nužno zlo. Zloupotrebe su moguće i sa i bez vrednosnih hartija. To je već stvar krivične istrage.
Centralna evropska bamka je preporučila štampanje novca (Hrvatska TV KN ,Ivo Sanader, 27.2.10.) Prema tome mi nebismo bili jedini koji na taj način razmišljamo.

Amerika SAD štampa vec decenijama. Tako zapošljava svoje gradjane a stalnim ratovanjem uništava te svoje proizvode i tako u krug već decenijama.
Potrebno je da se priviknemo na drugi način način razmišljanja. Srbija nema para u opticaju i ovo bi pomoglo i sa te strane. Bilo bi većeh prihoda i u budžetu jer bi narod više kupovao te bi i poreski priliv bio veći.
Fabrika ne mora biti na najvažnijem megistralnom putu. Može se graditi i na sporednom putiću ako je kvalitetan. Mi tih lokanih ali kvalitetnih imamo malo. To može biti razlog nezainteresovanosti investtitora za dolazak u Srbiju.
Ako te puteve sa kominalnim instalacijama ne gradimo nemamo ni praktične graditeljeske škole za osposobljavanje mladih inžinjera.Ostajemo tako bez kasnijih zrelih inžinjera kao rukovodica velikih poslova. Ostajemo tako privredno nesposobni. Na lenčarenju ni jedno društvo se nije razvilo. Apsolutno najveća šteta je ako se ŠKOLOVANI LJUDI NE OSPOSOBLJAVAJU na poslovima svoje struke. Svaka škola pa i Visoka je samo osnovna škola za rad na tom nivou kvalifikacije.U školi se uče principi struke a jedno lice je stručno izgradjeno ako se po završetku školovanja bavi knjigom u vezi svog svakodnevnog posla.
Od 5. oktobra do sada mogli smo osposobiti veliki broj mladih inžinjera za vodje poslova proizvodnjue ali Centralna banka ovo je sprečila svojim neznanjem , samovoljom, neopštovanjem novca, strahom od promene i usligama velikim uvoznicima.
Guvernerka se hvali da je osigurala „stabilno poslovanje“ – ali u neradu.
Plata Guvernekre je 6 puta veća od plate ministra pa joj odgovara ustaljenost ovakvog režima- bolesnog stanja.
SA MALO PARA U BUDŽETU NEMA VELIKIH POSLOVA PA NI ZAPOŠLJAVANJA GADJANA NA DRUGIM MANJIM POSLOVIMA.
Članovi Vlade su ,van školskih šablona, izmislili Subvencije ali očigledno je da se radi o Naknadi Štete stranim firmama na devalviranom evru na koji stranci ne pristaju.To ide iz našeg i onako tankog budžeta -„investitor“ tako ima besplatnu radnu snagu. Postali smo ekonomsko roblje zapada. Koliki porez su platili ti „investitori“ ne zanmo .Verovatno ništa. Poreze plaćaju u svojim državama.Stara ekonomska mudrost je „ZA NOVE POSLOVE NOVI NOVAC“ da stari poslovi nebi bili zakočeni.
Razmisliti !!
DRŽAVNA INVESTICIJA
Pojam Javna investicija biće lakše prihvačen ,s obzirom na štampanje novca , ako se nazove DRŽAVNA investicija. Ovaj više slikovit naziv je lakše prihvatljiv za većinu nenaviknutih gradjana a s obzirom na logiku štampanja para. Ako je investicija „državna“svako će shvatiti da država ulaže novac u svoju buduću državnu imovinu – i niko ništa ne duguje.