PRIGOVOR APELACIONOM TUŽ.

17.10.22
APELACIONO JAVNO TUŽILAŠTVO Beograd , preko
Višeg tužilaštva u Beogradu

PRIGOVOR na Rešenje Višeg JT KT 380/22 od 30.9.22 (uručenog 12.10.22)
U navedenom Rešenju zamenik Branka Trifunoivić već u startu zauzima pogrešan stav. U svim prijavama do sada potpisani nije ništa tražio samo za sebe već za jednu GRUPACIJU od 240.000 (dvestačetrdesethiljada ) ljudi bivših gastarbajtera.
U zadnjem pasusu rešenja zamenik Branka Trifunović kaže „gde sebe smatra oštećenim“.Isto se zapažalo i u prethodnim rešenjima ali nije naglašavano baš ovako. Očigledno je da zamenici JT pokušavaju da UMANJE ZN AČAJ PRIJAVE svodeći je sa grupacije od 240.000 ljudi na jednog čoveka.
Ovako velika skupina ljudi ne može i ne treba da potpisuje jedan isti papir i to je fizički nemoguće.
Veći broj prijava koje smo mi penzioneri do sada podneli u osnovi leži na odbojnom stavu Zaštitnika gradjana koji NBS uvažava za Boga nad zakonom nepoštujući i zloupotrebivši čl. 2 zakona o NBS i to posebno stav 2 gde je navedeno da ista obavlja svoje funkcije i „po drugom zakonu“. Isto tako nepoštujući Zakon o zaštitniku gradjana čl.1.i 19. Ovo smo naglasili u dopuni prijave sa datumom 4.5.22. koju je RJT dobilo 9.5.22. i tu se pozivamo na članove 19 i 1 zakona o Zaštitniku.
Zamenik Trifunović kaže da su zamenici Ćetkovič i Kiurski kao i Zaštitnik Pašalić opravdano zapazili ne postoje „osnovi sumnje“ u krivično delo.
UNIŠTAVANJE PENIZIJA KAO NEČIJE PRIVATNE IMOVINE JESTE KRIVIČNO DELO ALI OVO TROJE OSUMNJIČENIH TO NE PRIZNAJU – NE UVAŽAVAJU.
u OVOME SLUČAJU . U ovome slučaju „osnov sumnje “ ne treba tražiti jer je uništavanje naše imovine (naših penzija) očigledno.
„Osnov sumnje“ je predvidjen za prijave koje su na prvi pogled neosnovane toliko da se smeju odbaciti bez postupka dokazivanja . OTIMANJE našeg novca -naše imovine je očigledno. To se radi već decenijama. Mi inopenzioneri nismo baš toliko glupavi tj. maloumni pa dam se odgovara NA OVAJ NAČIN.Ovo vredja našu pamet, inteligenciju, vredja ličnosti.Problem je Ko sedi u JT.
Nas oštećenih je 240.000.
Kurs je stabilan i leži na niskoj vredcnosti. Za 20 godina porastao je za svega 67% sa 70 na 117 dinara tj. 1,67 puta.
Domaće penzije su u istom periodu porasle za 400% tj. 4 puta.
Isto važi i za plate državnih sližbenika- koji nas šikaniraju .
Maloprodajne cene su porasle izuzetno i više od 4 puta.
Sved robe kupujemo po istim cenama ka domaći penzioneri i državni službenici (
(joj , šta rekoh)
Diskriminacija je zakonom zabranjena – sl.gl. 22/2009.
ZKP
čl.43 Javni tužilac sprovodi istragu
čl.50 Oštećeni ima pravo da ukaže na činjenice i predloži dokaze .
čl. 280 ….podnosioc prijave podnosi dokaze koji su mu poznati.
čl.281…. prijave se primaju i telefonom….
čl.282 JAVNI TUŽILAC MOŽE PODNETI ZAHTEV NBS O IZVEŠTAJU PROMENE KURSA.
Uz sve ovo zapažavo da JT nije shodno čl.282 podnelo ZAHTEV Narodnoj banci za izveštajem o promeni kursa.
I Ćetković i Kiurski su zloupotrebili pojam “ osnov sumnje“ iz čl.284 jer je sasvim jasno da živimo pod diskriminacijom sa uništavanjem imovine a neobrativši pažnju na čl. 282 ZKP koji aktivira JT na istragu. Ako zamenicima to nije jasno treba da rade nešto drugo.
Guvernerka se često javno hvali stabilnim kursom .Ista Guvernerka je javno izjavila 29.1.14. da kurs odredjuju u „dogovoru sa kompanijama“ kojima devize trebaju.
Prećutala je da su to privatne firme.
Iz ovih javnih izjava pouzdano se vidi da se tokom vremena naše penzije u sve većoj meri uništavaju te „osnovi sumnje“ nisu aktuelni.
U prijavi protiv zamenika Ćetkovića naglasili smo da Zaštitnik gradjana pravi grešku kada tvdi da nije ovlašćen za kontrolu NBS jer navodno ista nije „organ uprave“
Ipak čl.19 zakona o Zašt. gradjana navodi ko nije pod kontrolom ZG i tu NBS nema. Tako je i banka svrstana u organe uprave – pod kontrolom je.
Zamenik Branka Trifunović kaže da se iz spisa „ne uočava…..bilo koji nezakoniti akt…..“ mada po čl.2 zakon o NBS ista funkcioniše i po „drugom zakonu“ a Zaštnik gradj. nije poštovao ZZG (svoj zakon)s obzirom na čl.1 i 19.
Ostaje nejasno zašto zamenici JT ne žele da primene čl.282.tačke 1 i 3 i zatraže podatke od NBS. Isto važi i za njihove šefove Tužioce.
Nama inopenzionerima se čini da u JT ne sede ljudi dobre volje koji žele dobro ovome društvu te odbijaju čl.282 ZKP i tako ruše zakonitost , ustavnost i društvo u celini.
JT ne sme se oslanjati samo na navode prijava koje pišu nekvalifikovana lica i zato postoji istraga po čl.282 ZKP.
Co.Naš dopis RJT od 4.5.22.