PRIJAVA – ČL.360 KZ- Ap.

25.10.22.

REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO
Tužilac lično

PRIJAVA po čl.360 KZ protiv zamenika Apelacionog tužilaštva Gordane Stojanović
REŠENJEM KTPO 306/22 zamenik Stojanović naglašava da je uvidom u spis VJT KT 451/22 utvrdila da nema OSNOVANE SUMNJE saglasno čl.284 t. 3 ZKP u pisanju zamenika TOKa Gorana Marjanović.
Osunjičena Gordana Stojanović smatra da je VJT donelo zakonitu odluku jer prigovor ne sadrži ni jedan konkretan navod koji bi doveo u sumnju pobijenu odluku te se u rešenju konstatuje da je sve u redu.
Prigovor nije podnet pisanja radi već saglasno Zakonu o zabrani diskriminacije, Zakonu o obligacijama kao i članovima KZ krivičnih dela protiv imovine. To je kvalifikovanim zamenicima moralo biti jasno.
Način pisanja Prijava nekvalifikovanih gradjana ne može biti osnova Rešenja kvalifikovanih pravnika JT.
Za JT jedina mera je STANJE ČINJENICA dali je delo učinjeno ili ne. Na neki način to govori čl 282 ZKP jer JT vodi istragu. Javno tužilaštvo nema pravo da od GRADJANA PRAVI MAJMUNE.
Zamenik Stojanović kao i prethodna dva zamenika ne priznaje čl.282 tačke 1 i 3 gde je naglašeno da ;
pod 1 tužilac može sam prikupljati podatke
pod 3 podneti zahtev odgovarajućoj ustanovi da mu pruži potrebna obaveštenja.
Očigledno je da su zamenici a time i Tužioci birali odbojan stav zloupotrebivši čl. 284 mada se radi o uništasvanju penzija kao IMOVINE velikoj grupaciji starosedelaca od 240.000 ljudi koji svake , svake godine unose u domovinu 4 milijarde evra (470.milijardi dinara) od čega Srbija živi i od čega su osigurane velike plate državnih službenika uključujući JT.
Guvernerka često naglašava da je valutni kurs stabilan. Ovo je već OSNOVANA SUMNJHA da NBS kao i Ministarstvo za soc osiguranje ne poštuju , Zakon o diskriminaciji ,ZOO.KZ.
Domaće penzije su u zadnjih 20 godina porasle 4 puta. Valutni kurs je porastao sa 70 na 117 dinara za evro. To 117/70 = 1,67 puta. Odnos porsta je 4/1,67 = 2,39 te je diskriminacija očigledna. Naš plivajući kurs u ovome trenutku treba da je 117×2,39= 279 dinara za evro ( ili drugačije 4×70 = 280 dinara.) I pored ovakvog očigednog dokaza o šteti svi zamenici kažu da Nema osnova simnji. Stvar je toliko očigledna da JT MORA poštovati čl 282 ZKP na koji mi penzioneri ranije nismo obraćali pažnju. Sa ovom računskom analizom upoznata je i ministarka Kisić prvim našim dopisom od 22. 11. 21.Prijava protiv ministarke je sa datumom 15.2.22.
Ministarka Kisić se oglušila na sledeće članove KZ propuštajući dužnost nadzora (čl.361 KZ) a što su zamenici kao kvalifikovana lica morali zapaziti.
čl.128 ko uskraćuje prava gradjana zbog društvenog položaja, socijalnog porekla, imovnog stanja ili dugog ličnog svojstva kazniće se…
čl. 163ko se svesno ne pridržava zakona i propisa …o pravilima na osnovu rada…ili socijalnog osiguranja …kazniće se
čl. 208 zbog održavanja u zabludi (o stvarnoj visini kursa) a na svoju štetu…
čl.214 zato što silom svoje odluke (o nerealnoj visini kursa) primorava (penzionere) da na svoju štetu (menjaju novac) zaradjen kao penziju.
čl.216 zato što zloupotrebljava ovlašćenja (o odredjuvanju kursa te šteti penzionerima) čije interese zastupa.
Sve ovo zamenici JT ne žele da vide ali KZ ne pita šta neki službenik želi ili ne .
Pojam OSNOV SUMNJE čl.2 tačke 17, 18, 19 ZKP koriste se kada je prijava očugledno beznačajna te se sme odbaciti bez istrage. Sve ostalo je za Službena dužnost uz čl.282 .
Rešenje TOKa od 8.4.22. do danas nismo dobili. Dana 13.4.22. dobili smo informaciju u desetak redi o odbijanju.
Iz pisanja svih zamenika vidi se da smatraju da potpisnik prijava traži selektivno nešto za sebe lično mada isti nikada nije pisao u prvom licu jednine „ja“ već uvek u množini „mi“. Stalno ponavljamo da je nas oštećenih 240.000 i koji smo od društva odbačeni i zloupotrebljneni. Od te 4 milijarde evra godišnje obezbedjene su i masne plate javnih tužilaca.
Ponavljamo ; to nisu državne pare. To su naše privatne pare koje stužu komercijanim bankama na naša imena.Medju nama ima i onih sa izuzetno malim penzijama – ispod 50 evra.
Gospodja zamenik je kriva po čl.360 KZ zato što je donela nezakoniti akt nepoštovanja ZKP čl.282 i zloupotrebivši čl.284 istog zakona a u cilju nameštanja štete sprečavajući uvodjenje plivajućeg kursa .
Isto važi i za prethodne zamenike JT.
Mi inopenzioneri ,mada od društva odbačeni, zahvaljujemo se ovde Gospodji Stojanović na upozorenju na čl. 284 čime nas je uputila na Predistražni postupak , glava 15 ZKP, članove 280 do 284. na koje ranije kao nekvalifikovani nismo obraćali pažnju.
Prilozi;
Rešenje 306/22 Apel. tuž.
Dopis Minstarstvu soc. pitanja od 22.11.21.
Prijava RJT od 15.2.22.