Avari – ime

Čitamo (42k) da je „var“ u najstarijem turskom jeziku značilo „prevazići“ tj. biti napredan. Iz ovoga je dobijeno i ime naroda Avar. Zapazili smo preko hroničara Teofilaka da su postojali i lažni Avari (118k 72). Vidimo i Feudavare (42k I).Sada smemo da zapazimo verovatnu zabunu oko naroda Avari. Ako je var jezički pojam to je teško verovati da je postojao narod Avara kao stvarna etnička skupina. To na m potvrdjuje i Teofilakovo zapažanje da su u Evropu došli varvarski narodi koji se pretstavljaj kao Avari. Feudavar je označavalo upravitelja jedne oblasti i od toga je u Evropi postala imenica Fogdar ili Fudgar a svakako i feudalac.
Pod tim imenom nigde u Evropi taj narod nije zasnivao svoju državu.Bil su pljačkaši i nikavi vojnici
Izlazi nam da taj narod kao etničku skupinu ne treba trežiti. – takav narod nije postojao. Dolaskom u Evropu svako se mogao pretstaviti kako je hteo tj. mogao je sebe nazvati Avarom – kao naprednim.
Zbog nerazumevanja jezika došljaka Turaka evropljanu su ovu samophvalu protumačili kao ime naroda.
Ni u „Povesti vremenih let“ ne vidi se narod Avari već Dulebi i Obodriti.
I u 42k naglašeno je da je ime Avar usvojeno tek kasnije u Evropi. .