3.PRIJAVA PO ČL.360 KZ- Ok.

23.5.22.

REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO
Tužilac lično
PRIJAVA po čl.360 KZ protiv zamenika Tužioca za organizovani kriminal Marjanović Gorana.
Osumnjičeni u nameri da nama inopenzionerima nanese štetu donosi nezakoniti akt. Rešenje nismo dobili.
Dopisom od 8.4.22. KTR 284 obaveštava nas da nisu mogli naći zakonski osnov za krivično gonjenje bilo kog lica po čl.3 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala.
Ministarstvo za socijalna pitanja i bez naše opomene shodno pojmu „službena dužnost“ dužno je da se pozabavi problemom UNIŠTAVANJA naših penzija. Ministarstvo nepoštujući pojam „službena dužnost“ (čl.359KZ) ušlo je u krug Organizovani kriminal te treba primeniti članove 3(1), 2(1), 3(2) istog Zakona o ….. suzbijanju organizovanog kriminala.
U našoj prijavi od 15.2.22. upućenoj Vama naglašavamo da se radi o Ministarstvu i Narodnoj banci. To je već dvočlana organizacija u kriminalu čiji pripadnici uništavaju naše penzije.
Zamenik zaboravlja da se kriminal može organizovati i u samo jednoj ustanovi u krugu njenih službenika.
Osumnjičeni je dobio naš dopis od 26.4.22. gde ga potsećamo na dobru organizaciju kriminala u vezi ZARADJENIH penzija i tu smo nabrojali 11 ustanova.Dali smo mu rok do 15.5.22. da ispravi svoju grešku.
Odgovora nema.
Uništavanje naše privatne imovine tj. otimanje novca zaradjenog u dugim državama , mada nas je 240.000, za zamenika tužioca nije organizovano krivično delo te je sasvim opravdano potezanje ove prijave.
Prilozi; Izjava Zavoda za socijalno osiguranje
Naša urgencija od 26.4.22.
Dopis osunjičenog KTR 284/22od 8.4.22.