Rusi

Reka Volga posle Hrista zvala se Ra.Na istom mestu (1k)vidimo i druge njene nazive ali iste osnove Rau, Raw, Rawš, Ros i Oaros.
Kavkaski narod Osseti je poreklom Alanski.Uz Alane stalno se spominju Asi i nešto redje Aorsi.Imena reke Oaros i naroda Aorsi u velikoj meri liče medjusobno. Istovremeno zapažamo da se desna protoka Dnjepra , oko 100 kilometra nizvodno od Kijeva i danas zove Ros.
Poznavaoci starijh jezika (42k) kažu da se ime naroda Asi (Assi) pretvorilo u Ossi tj. Osseti.Alani si pre i posle Hrista živeli severno od Kavkaza . Ako uzmemo u obzir de je donji i srednji tok Volge (Ra) bio od uvek od interesa za razne narode toga vremena smemo zapaziti da bi kombinacija
Ra + Assi mogla dati
R(a)ossi = Rossi
za Alane sa Volge ime Rossi kao starije ime naroda Russi. U najnovije vreme opet zapažamo tu staru varijantu imena.
Poznato je da su se došljaci iz Azije u vremenu oko Hrista stalno pomerali na zapad. tako su i neki Assi – Osseti sa reke Ra mogli doći na desnu pritoku Dnjepra i dati joj tadašnje ime Volge sa koje su došli Ros. Ovo tim pre jer je to ime već nosilo u sebi ime naroda i staro ime reke. Poznato je kroz celu istoriju da došljaci daju imena toponime iz starog kraja.
U kartama knjige 35k vidimo južno od Kijeva narode Anti- 3. i 4. vek. Rusi-7. i 8.vek.
Poljani -9.v. (ove karte su priložene u poglavlju Albanci)
Ranije smo zapazili da „ant“ znači kasniji. Zapažamo da ovo ima i značenje krajnji (42k)
To je isto – ko je kasniji taj je na kraju. Prema tome Anti su priznati kao kasniji došljaci i to je moglo važiti za svaki narod. Prema 42kI zapažamo da su Goti i Alani gradili „gotsko carstvo“ počev od reke Ros pa na sever baš u to doba. Izgleda da je u ruskoj knjizi došlo do zabune jer u 42kI(351) čitamo da su Anti u vreme dolaska Huna još uvek bili u Kolhidi (Kolhis).Tu vidimo da je kralj Anta želeo da se odvoji od Gota pa je tako još ubedljivije da u tom trenutku na reci Ros nisu bili. To su morali biti Alani. Knjiga 35k je pisana u komunizmu.
Za ime Poljani ne vidi se osnova. Zapaženi su kod Konstantina Porf. i tu car naglašava razliku od Drevljana suseda koji su živeli u šumama medju drvećem. Poljani su bili oni koji su bili bliži polju-stepi. U knjizi 35k zapažamo od hroničara Nestora:
Str.338.Do pojave Huna severoistočna plemena Drevljani ….“živeli su u šumi kao zveri“. Južna plemena Poljani, Volinjani …..“mudri i osmišljeni“.
Str.345. Sloveni nemaju cara (kneza) -svi su ravnopravni.Žive u kolibama na većim rastojanjima i nemaju mesto boravka. Str. 346.Uvek su u medjusobnom sukobu.
Str. 350. Arheolozi. Na reci Ros je bilo jezgro jake kulture srednjeg Dnjepra sa Kijevom pa dalje na istok do Dona. Ti krajevi su poznati kao „ruska zemlja“.
Str. 478. Na čelu države Kijev (9.v.)naslazi se Hakan (knez-car). U kijevskoj Russiji postoje vitezovi. U sastavu Russije Poljani , Drevljani, Severjani….imali su različite jezike…..česta neprijateljstva Poljana i Drevljana.
Str.484. tokom vremena je pojam „ruska zemlja“ pokrio istočne Slovene.U Buhari (10.v.) nadjen je spis po kome se russke zemlje opisuju odvojeno od slovenskih. Russi svoga cara zovu Hakan i to je istočna titula…..imaju svoje vitezove i sveštenike…..mrtve sahranjuju sa materijalnim dobrima, jelom i pićem….biliski su zemljama islama.
Str.485. ……imaju kvalitetna krzna i mačeve…..trguju sa Bugarima….proizvode kvalitetno oružje….Kijev je lep grad.
Konstantin Porf. o Russima; Zimi odlaze u zemlje Drevljana (Vervini) i ostle zemlje koje plaćaju danak Russima. U aprilu se vraćaju…..Čamce sloveni prodaju Rusima.
Vidi se razlika u načinu života Slovena i russa- do neprijateljstva. Život u kolibama i razvije grad na drugoj strani. Medjusobni sukobi unutar Slovena i ogranizacije države sa vojskom i carem na drugoj strani. jedni plaćaju danak drugima. jedni prodaju čamce drugima. Sahranjuju na svoje načine. Govore različite jezike.
Smeli bismo da zaklljučimo da Rusi nisu Sloveni.. Ovi prvi došli su sa istoka preko Volge kao Assi (Alani).zapaženi su kao sposobni ratnici i najbolje zanatlije toga vremena. Vidimo da su u Kijevu kovali.
Na slici u 35k ruski autor, mada u vreme komunizma, ipak dopisuje u obasti Slovena „russi“ kao neku specifičnost – tj grupacija koja se razlikuje od slovena mada je njima okružena.