PRIGOVOR NA REŠENJE VIŠEG TUŽILAŠTVA

25.8.22.

APELACIONO JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADDU preko
više javno tužilaštvo u Beogradu

PRIGOVOR na Rešenje 451/22 Višeg tužilaštva u Bgd.
Navedenim rešenjem Više tužilaštvo naglašava da je zamenik TOKa Marjanović u pravu kada naglašava da u prijavi protiv ministarke Kisić i njenog saradnika Miloševića NEMA OSNOVNE SUMNJE u krivično delo jer je navodno Narodna banka Srbije nezavisna i njoj niko ništa ne može. Tako, navodno piše u Zakonu o NBS u čl.2.
Zakon o NBS u čl.2 kaže da banka jeste samostalna ali i da radi saglasno i po „drugom zakonu“. Tako je jasno rečeno da i za NBS važe Svi Zakoni Ovoga Društva koji odgovaraju konkretnom slučaju.
Ovde je to Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o obligacijama (zabrana pričinjavanja štete) kao i Krivični zakon.
Zakon o Javnom tužilaštvu u čl.10a posebno naglašava da RJT Sprečava Diskriminaciju po bilo kojoj osnovi.
Gradjani podnosioci prijava nemaju obavezu pozivanja na odredjene člavnove KZ kao i drugih zakona. Javni tužioci su dužni da procene zakonitosti ponašanja osunjiče
Podnosioci prijava imaju pravo kontrole Javnih tužilaca.Javni tužilac nije Bog.
U nekim poglavljima KZ je naglašeno šta je za privatnu tužbu. Toga je vrlo malo i odnosi se na pojedinčne privatne slučajeve.
SVE OSTALO JE ZA „SLUŽBENA DUŽNOST“
Javno tužilaštvo zato i postoji. Ako neko godinama sistematski Uništava Penzije Velikoj Grupaciji gradjana od 240.000 (sa članovima porodica 800.000) država mora da im pruži zaštitu.To je „službena dužnost“ za RJT. Sud, ministra socijale, Zaštitnika gradjana, Zaštitnika ravnopravnosti i sl.
Pravnici JT nemaju prava da po svome mišljenju procenjeju šta jeste a šta nije službena dužnost.
Guvernerka je u januaru 14. javno naglasila da kurs odredjuju u „dogovoru“ sa kompanijama. Tužilaštvo NIŠTA. Valjda im to nije službena dužnost.
Članovima 359- 361 KZ nije naglašeno da za masovno uništavanje penzija važi samo privatna tužba- tako ostaje „službena dužnost“
Čl.361KZ predvidja službenu dužnost zbog PROPUŠTANJA NADZORA ministarke i njenog saradnika.
Čl,128 kaže da ko uskraćuje prava gradjana zbog društvenog položaja , socijalnog porekla, imovnog stanja ili dugog Ličnog svojstva kazniće se……
Čl.163 KZ Ko se svesno ne pridržava zakona i propisa …o pravilima po osnovu rada…..ili socijalnog osiguranja …..kazniće se.
Čl.208KZ …zbog održavanja u zabludi inopenzionera o stavrnoj visini kursa a na svoju štetu.
Čl.214 KZ zato što silom svoje odluke o nerealnoj visini kursa primorava penzonere da na svoju štetu menjaju novac zaradjen kao penziju.
Čl. 216KZ zato što zloupotrebljava ovlašćenja o odredjivanju kursa te šteti penzionerima čije interese zastupa.
Dali će se našom prijavom baviti TOK ili neki drugi ogranak RJT nama penzonerima nije važno.Neko mora.
Na strani 3 pomenutog rešenja zamenik Jasna Banašević naglašava da je NBS nezavisna institucija …..te bi upravo pokušaj vršenja bilo kakvog uticaja ….da uvede plivajući kurs ….imao obeležje nekog krivičnog dela.
Tako Jasna „lepo“ kaže da je uništavanje inopenzija zakonom dozvoljeno tj da je progon najstarijih starosedelaca poželjan tj zakonski.
Nas 240.000 ipak insistiramo na PLIVAJUĆEM KURSU.
Prilozi;
Zakon o NBS čl. 2
Dopis Zavoda za coc. osiguranje